Всичко за давността на задължения към Топлофикация

Могат ли задълженията към Топлофикация да бъдат погасявани по давност? Това е напълно възможно. При изтичане на срока на погасителна давност, се изчиства не само задължението, а и възможността на кредитора да го изиска по принудителен ред. Задължението обаче все още продължава да съществува като естествено задължение. Неговото погасяване зависи само от длъжника. Ако длъжникът изплати дължимата сума, след като давността е изтекла, за което той не знае, той не може да поиска платената от него сума обратно.

Изтичането погасяването по давност на задължения към топлофикация, задължително се случва с повдигане на възражение за изтекла давност. Давността не може да бъде приложена служебно от съда. Затова внимавайте, когато повдигате възражение, Вие можете да бъдете осъдени да платите задължението, без значение, че давността вече е изтекла.

Възможно ли е да погасите новите задължения към Топлофикация, ако не сте платили задълженията си с изтекла давност? Да, това е възможно по член 76. от ЗЗД. Ако имате няколко задължения към Топлофикация, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките задължения, Вие трябва да заявите кое от тях ще погасите. Ако на каса Ви отказват да изплатите новите си задължения преди старите да бъдат погасени старите, платете задълженията, които не са с изтекла давност.

Ако искате давността да бъде прекъснат, прочетете чл. 116 от ЗЗД. Давността може да бъде прекъсната чрез признание на вземането от длъжника. За това е нужен едностранен акт от страна на лицето, което има задължения, което потвърждава, че има задължение към кредитора.

Що се отнася до давността на главницата, тя започва да тече тогава, когато вземането стане изискуемо. С погасяването на давност на главното вземане се погасяват и идващите от него допълнителни вземания.