ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ

Всеки опитен и добър адвокат по граждански и търговски дела, ще Ви каже,че съществуват множество варианти за защита срещу порочни влезли в сила решения.

Един от тези варианти е Отмяна на влезли в сила съдебни решения, но тя не е фаза в исковия съдебен процес, а самостоятелно извън инстанционно производство. Отмяната може да се определи като самостоятелно извънредно съдебно производство за извънинстанционен контрол и отмяна на влезли в сила решения, когато те са неправилни поради някоя от причините, посочени в  ГПК.
Основания
Молбата за отмяна се разглежда от Върховния касационен съд в открито заседание. ВКС е обвързан от изтъкнатото в искането основание за отмяна, но не и от неговата правна квалификация. Ако намери молбата за основателна, Върховният касационен съд отменя решението изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочва и откъде да започне новото разглеждане на делото. За подготовката на такава молба съдействие може да получите от адвокат София от lawyer-bulgaria.bg. ВКС никога не решава делото по същество. До връщане не се стига само в случая на чл.231, б.“г“ – когато между същите страни, за същото искане и на същото основание са постановени две различни влезли в сила решения, които си противоречат. Тогава ВКС отменя не това, което е постановено по-късно, а това, което е неправилно. Само ако и двете са неправилини, ще се стигне до връщане на делото за ново разглеждане. При по-нататъшното разглеждане на делото, решението по което е отменено, се прилагат общите правила. Заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение на точно определени в закона основания. Тези основания не могат да се прилагат разширително. В повечето случай, отмяна на влезли в сила съдебни решения се прилага при :
когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната; Фактите трябва да са нови – да не са били включени във фактическия материал на делото, докато е било висящо, т.е. да са новооткритиюридически или доказателствени факти, но да не са новосъздадени, т.е. възникналислед приключване на устните състезания.
когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на показанията на свидетелите, на заключението на вещите лица, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител или на член от състава на съда, във връзка с решаването на делото;
когато решението е основано на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
когато между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи; когато страната, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участвува в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани;
когато страната е била призована чрез назначен от съда представител по реда на чл.16, ал.5, макар да е имала установено местожителство;
когато с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Не се допуска отмяна на решение, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.
За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности в хода на съдебното производство се обърнете към нас :

Международна Правна Кантора Д.Владимиров и Партньори
Тел. 02/ 858 -10/25
Е-mail : info@lawyer-bulgaria.bg