Начин на произношение на фонемите (Шикша) в индуизма

Мантрите в индузима са написани на санскрит думи, изречения или рими, които имат определен начин на произнасяне, за да постигнат определени вибрации т.е. да помогнат на практикуващия да се вглъби в себе си. Те се използват за определени цели като постигане на благополучие, за избягване на опасности, за премахване на враг, за постигане на хармония. Самата дума „мантра“ в буквален превод означава „инструмент на съзнанието“, а разклонението от Ведическото познание, което се занимава с произношението на фонемите се нарича Шикша. Посветеният на индуизма Свами Прабхупада в книгата си „Науката за себереализация“ дава обяснения за по-точното произнасяне на гласните и съгласните в мантрите:

1. Прости гласни:

„а“, „у“, „и“, а съответните им дълги съответствия се отбелязват с диактрични знаци(Ᾱ,ӯ,ī). Само „е“ и „о“ не се отбелязват с диакричен знак, защото липсват кратките съответствия. Подобни са на по произношение на българските а, и, у, е, о като се изключи противопоставянето по дължина. Гласната „е“ се произнася като „ей“ в действие, гласната о като оу в боулинг
Дифтонги- аи, произнася се като „ай“ в край; ау пък се произнася като „ау“ в „бау“
Сричкотворното ṛ се произнася се приблизително като „ри“ в Рим
Начин на произнишение на фонемите( Шикша) в индуизма
2. Съгласни:

Церебрални -ṭ,ḍ,ṇ. При произнасянето им върхът на езика е обърнат назад и се опира в предното небце.
Придихателни – графично се изобразяват с две букви, например: дх, бх, тх. Отличават се от съответните им непридихателни съгласни по това, че основният звук се придружава от слаб призвук от типа на английското h.
Сибилантни – ш, произнася се като ш в неската дума sprechen
Палатални – н’. Произнася се като меко н в баня
Носови – н; произнася се като н в ангел
Висарга х-когато се намира в края на всеки втори или четвърти стих от четиристишие се произнася с призвук от предшестващия гласен звук (например ах се произнася като аха с ударение върху първото а)
Анусвара м-носов призвук след гласен звук.